Algemene Voorwaarden

1.Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 Acceptable Use Policy (AUP):

Bindende richtlijnen welke onderdeel vormen van de Overeenkomst

ContactMakers:
Handelsmerknaam van Massxess BV gevestigd te Almere en kantoor houdende aan de Veluwezoom 42, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr. 33274046.

Diensten:
Door ContactMakers aangeboden dienst(en) of product(en) zoals beschreven in de Dienstbeschrijvingen.

Klant:
De natuurlijke- of rechtspersoon met wie ContactMakers één of meer Overeenkomst(en) heeft gesloten met betrekking tot een Dienst.

Operator:
Een aanbieder van vaste en/of mobiele telecommunicatienetwerken en -diensten.

Overeenkomst:
Overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, de AUP, de Service Level Agreements (SLA’s) en de Dienstbeschrijvingen, die tussen ContactMakers en de Klant tot stand komt en elke schriftelijke wijziging en/of aanvulling daarop.

SMS platform:
Een door ContactMakers ontwikkeld platform waarmee SMS diensten en/of applicaties geëxploiteerd kunnen worden.

Outpayment:
Uitbetaling aan de Klant van het bedrag dat ContactMakers van Operators ontvangt voor het gebruik van een door de Klant aan eindgebruikers geleverde dienst onder aftrek van de kosten van ContactMakers.

Telecommunicatieplatform:
Telecommunicatie apparatuur waarmee ContactMakers elektronische communicatie, in het bijzonder IP telefonie, IVR-applicaties, SMS & Chat-applicaties kan ‘hosten’.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden, de AUP, de Dienstbeschrijvingen en de SLA’s zijn van toepassing op alle overeenkomsten die ContactMakers met haar Klant aangaat en alle door ContactMakers geleverde diensten en producten, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2.2 Ingeval van strijdigheid tussen de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden, de AUP, de Dienstenbeschrijvingen en de SLA’s, geldt dat de volgende rangorde waarbij de eerst prevaleert: 1) Overeenkomst, 2) SLA, 3) Algemene Voorwaarden, 4) AUP en 5) Dienstbeschrijvingen.

2.3 De algemene voorwaarden van de Klant zijn nimmer op de met ContactMakers gesloten overeenkomsten van toepassing.

3. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van ContactMakers zijn vrijblijvend. Indien geen geldigheidsduur is bepaald geldt een termijn van veertien (14) dagen.

3.2 Een aanbieding en/of offerte geldt als één geheel, ook als daarin prijsopgaven per onderdeel worden gedaan.

3.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en andere van overheidswege heffingen, tenzij anders is aangegeven.

3.4 Contactmakers is niet verplicht de aanvraag te accepteren.

3.5 Een in de Overeenkomst opgenomen leveringsdatum is indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.6 De Klant dient zelf zorg te dragen voor het op juiste wijze aangaan en beëindigen van overeenkomst(en) met derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.7 ContactMakers kan voor de levering van de Diensten, of delen daarvan, gebruik maken van derden. Voor zover door die derden persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van Klant, geldt het bepaalde in artikel 14.13.

3.8 Voor aanvullende diensten kan een afzonderlijke oplevering en looptijd worden bepaald in de Overeenkomst.

3.9 Een verstrekte order mag niet door de Klant geannuleerd worden. Indien de Klant een verstrekte order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, dient hij alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs door Massxess gemaakte kosten, de vaste vergoedingen voor de duur van de overeenkomst en de winstderving van ContactMakers aan ContactMakers te vergoeden.

3.10 De Klant verstrekt ContactMakers alle voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en staat in de voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

4. Ingangsdatum en duur van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) maanden en is gedurende deze minimumduur niet opzegbaar, met uitzondering van de gevallen als genoemd in deze Algemene Voorwaarden en tenzij anders overeengekomen.

4.2 De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van de Overeenkomst van zowel de Klant als ContactMakers of, als dat eerder is, de eerste dag dat er door de Klant verkeer over de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform wordt verstuurd.

4.3 De Overeenkomst wordt na afloop van de minimumduur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij de Overeenkomst voor het einde van minimumduur is opgezegd met een termijn van één (1) maand.

5. Wijzigingen

5.1 Contactmakers is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden, de AUP, de SLA en de Dienstenbeschrijvingen eenzijdig wijzigen. ContactMakers maakt deze wijzigingen minimaal een (1) maand voor invoering daarvan aan de Klant bekend hetzij door middel van toezending van de gewijzigde versie(s), hetzij door verwijzing naar de openbare vindplaats.

5.2 Indien de Klant niet akkoord gaat met een tariefswijziging is de Klant gerechtigd de Overeenkomst met een termijn van één (1) maand na bekendmaking van de wijziging kosteloos te beëindigen.

5.3 De gewijzigde voorwaarden zijn vanaf de ingangsdatum automatisch onderdeel van de Overeenkomst en vervangen de eerdere Algemene Voorwaarden en/of AUP en/of Dienstbeschrijvingen en/of SLA.

6. Opschorting en beëindiging

6.1 ContactMakers is gerechtigd de Overeenkomsten met onmiddellijke ingang en zonder jegens de Klant schadeplichtig te beëindigen of de Diensten of Outpayments op te schorten dan wel te beperken, wanneer:

  • De klant haar verplichtingen jegens ContactMakers ook na (indien wettelijk vereist) ingebrekestelling niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • Eén der partijen surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Eén der partijen al dan niet vrijwillig tot liquidatie van de onderneming en / of diens activiteiten overgaat;
  • als (nieuwe) wet- en regelgeving de uitvoering van de Dienst of de levering van de producten overeenkomstig de Overeenkomst wijzigt, beperkt of verbiedt;

6.2 Als ContactMakers de levering van Diensten opschort, beperkt of beëindigt, op grond van het bepaalde in dit artikel, dan;

  • worden de Diensten niet eerder geleverd dan wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst(en) is nagekomen. In geval van beëindiging moet de Klant een nieuwe Aanvraag indienen om de Dienst geleverd te krijgen. ContactMakers kan voor elke Dienst (her)aansluitkosten bij de Klant in rekening brengen.
  • blijft de Klant verplicht te voldoen aan alle verplichtingen uit de wet, de Overeenkomst en eventuele overige geldende voorwaarden, waaronder de betaling van de vergoedingen voor de resterende looptijd van de Overeenkomst; en
  • ContactMakers stelt de Klant op de hoogte van de opschorting of beëindiging onder vermelding van de reden.

6.3 Klant is een eenmalige afkoopsom verschuldigd bij vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, en/of het binnen de contractduur porteren van een (service)nummer(s), het vroegtijdig afsluiten van nummers en/of diensten, en/of vervangen van nummers uit de overeenkomst door nieuwe nummers van andere aanbieders. De afkoopsom bestaat uit de resterende contractperiode in maanden vermenigvuldigd met het gemiddelde van de rekeningen gedurende de looptijd van het contract tot het moment van opzegging of porteren van een (service)nummer(s) of het vroegtijdig afsluiten of vervangen van nummers en/of diensten inclusief het terugvorderen van een eventuele meerjaren korting welke overeengekomen is. Het vrijgeven van de (service)nummer(s) voor portering geschiedt pas nadat de afkoopsom en eventuele achterstallige betalingen zijn voldaan.

6.4 ContactMakers is gerechtigd de toegang tot bepaalde informatie (tijdelijk) af te sluiten voor het publiek, onder bericht aan de Klant, indien zulks naar haar oordeel schade of overlast kan veroorzaken aan haar, aan de Klant of aan derden. De Klant is gehouden iedere fout die op de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform van ContactMakers ontstaat als (mogelijk) gevolg van gebreken in de apparatuur van ContactMakers of dienstverlening van ContactMakers per omgaande aan ContactMakers te melden, waaronder het geval dat de SMS gateway en/of het Telecommunicatieplatform niet naar behoren bereikbaar is.

6.5 ContactMakers is gerechtigd de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen of op te schorten indien dit nodig is voor onderhoudswerkzaamheden.

7. Betalingen

7.1 Voor opdrachten en/of diensten waarover geen tariefafspraak is gemaakt gelden de standaardtarieven van ContactMakers te vinden op de website van ContactMakers.

7.2 Als de levering van een Dienst bestaat uit deelleveringen is ContactMakers gerechtigd het deel van de verschuldigde bedragen dat betrekking heeft op het opgeleverde deel vanaf de datum van de deeloplevering bij de Klant in rekening te brengen.

7.3 Zodra Klant gebruikt maakt van de Dienst, is de Klant de geldende tarieven aan ContactMakers verschuldigd.

7.4 De betalingstermijn is één (1) maand na dagtekening van de factuur. Indien de Klant de factuur niet binnen de in dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

7.5 Vanaf de datum van verzuim is ContactMakers gerechtigd aan de Klant kosten in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente over de verschuldigde vergoeding én alle buitengerechtelijke (incasso)kosten alsmede gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

7.6 ContactMakers zal aan de Klant in geval van een Outpayment een outpaymentnota versturen. ContactMakers zal de Outpayment binnen één (1) maand na dagtekening van de outpaymentnota aan de Klant overmaken, tenzij ContactMakers de Outpayment niet of niet volledig van de Operators heeft ontvangen. ContactMakers is niet aansprakelijk voor opschorting van of het niet (tijdig) uitkeren van betalingen door Operators.

7.7. Indien en gedurende de periode dat de Klant handelt in strijd met de AUP is ContactMakers  geen Outpayments aan de Klant verschuldigd. De Klant dient reeds betaalde Outpayments te vermeerderen met de wettelijke handelsrente aan ContactMakers terug te betalen.

7.8 Mocht de Klant de factuur betwisten, dan dient de Klant ContactMakers daarvan schriftelijk binnen één (1) maand na de datum van de factuur op de hoogte te stellen, onder vermelding van de precieze bezwaren. ContactMakers zal het bezwaar zo spoedig mogelijk onderzoeken.

Bezwaren ouder dan één (1) maand worden niet in behandeling genomen. Indien bezwaren gegrond zijn zal ContactMakers de eventueel te veel betaalde bedragen crediteren. De periode waarover de correctie wordt berekend is maximaal drie (3) maanden.

7.9 Het disputeren van de factuur mag nimmer leiden tot het opschorten van de betalingen van de factuur.

7.10 ContactMakers is gerechtigd om de Outpayment aan de Klant en/of eventuele credit nota’s met de Klant te verrekenen.

7.11 ContactMakers kan van de Klant een borgstelling of bankgarantie verlangen tot zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van ContactMakers voor schade geleden door de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van ContactMakers bij de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die de Klant over één jaar aan ContactMakers verschuldigd is met een maximum van EUR 10.000.

8.2 ContactMakers beperkt haar aansprakelijk en/of sluit deze jegens de Klant uit voor de door haar bij derde ingekochte diensten (waaronder de Operators) op gelijke wijze als deze derden hun aansprakelijkheid beperken dan wel uitsluiten jegens ContactMakers

8.3 ContactMakers is jegens de Klant in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4 De Klant vrijwaart ContactMakers voor iedere aanspraak van derden voor schade op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Diensten en/of daarmee door de Klant geleverde diensten.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door ContactMakers te leveren Diensten, berust bij ContactMakers en/of haar toeleveranciers. De Klant verkrijgt een niet-exclusief en (ook in goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de Diensten van ContactMakers welk recht is beperkt tot het doel waarvoor zij is verstrekt, tenzij de Overeenkomst anders bepaalt.

9.2 Indien een derde met betrekking tot de Diensten rechten doet gelden of maatregelen treft zoals het leggen van beslag, dient de Klant ContactMakers terstond telefonisch en schriftelijk in te lichten.

9.3 ContactMakers vrijwaart Klant tegen elke aanspraak van een derde welke is gebaseerd op de bewering dat de Diensten inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, onder de voorwaarde dat Klant voldoet aan het bepaalde in het vorige lid en de afhandeling van de kwestie, waaronder het treffen van schikkingen, geheel overlaat aan ContactMakers. Klant zal daartoe de nodige volmachten verstrekken en alle noodzakelijke medewerking verlenen.  De verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met door de Klant ter beschikking gestelde materialen of door de Klant doorgevoerde wijzigingen aan de Diensten.

9.4 Indien een rechter onherroepelijk heeft beslist dat de Diensten inbreuk maken op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, of indien naar het oordeel van ContactMakers een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, dan zal ContactMakers naar eigen keuze: (i) de inbreuk beëindigen, door het vervangen of wijzigen van de inbreuk makende Dienst met een gelijkwaardige dienst, of (ii) de Dienst beëindigen en aan de Klant de reeds ontvangen bedragen voor nog niet verleende diensten terugbetalen.

9.5 Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van ContactMakers wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde dan het bepaalde in dit artikel is uitgesloten.

10. Overmacht

10.1 Partijen zijn niet gehouden tot nakoming indien niet-nakoming een gevolg is van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt onder andere verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of aardbeving, gebrek aan en/of ziekte van personeel alsmede een tekortkoming jegens Klant wegens overmacht aan de zijde van Operator.

10.3 Indien de situatie van overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, dan hebben partijen recht om de Overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke brief, tenzij de andere partij kan aantonen dat de overmacht binnen redelijke termijn zal zijn opgehouden.

10.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst op grond van overmacht, zal hetgeen reeds is gepresteerd naar verhouding worden betaald zonder dat partijen verder over en weer van elkaar nog iets te vorderen hebben.

11. Medewerkingsverplichtingen Klant

11.1 Klant zal ContactMakers voorzien van alle informatie en/of machtigingen die is/zijn benodigd voor het leveren van de Diensten. De Klant zal voorts alle overigens noodzakelijke medewerking verlenen aan de uitvoering van de Diensten.

11.2 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ContactMakers ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

11.3 Klant machtigt de ContactMakers tot het officieel registreren van de door Klant aangevraagde nummers in de telecomregisters van de ACM.

11.4 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Diensten gebruik wordt gemaakt van apparatuur/infrastructuur van de Klant, staat de Klant ervoor in dat deze apparatuur/infrastructuur steeds voldoet aan alle actuele geldende en/of in de markt gebruikelijke technische eisen en overige (wettelijke) eisen en dat passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen in het belang van de integriteit van de Diensten en de daarmee verwerkte gegevens.

12. Personeel

12.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ContactMakers, is het de Klant verboden om binnen een (1) jaar na beëindiging van een Overeenkomst medewerkers van ContactMakers of door haar ingeschakelde derden in dienst te nemen of anderszins direct of indirect voor zich te laten werken c.q. hen daartoe te benaderen.

12.2 Personeel dat door of via ContactMakers ter beschikking wordt gesteld, valt onder de arbeidsvoorwaarden van ContactMakers, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13. Geheimhouding

13.1 ContactMakers en de Klant erkennen dat de inhoud van hun relatie, de (persoons)gegevens en de informatie (waaronder mede begrepen die van (onder)leveranciers van ContactMakers) welke aan hen bekend zijn in het kader van de Overeenkomst, een strikt vertrouwelijk karakter hebben. ContactMakers en de Klant zullen, behoudens wederzijdse uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe, direct noch indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn geworden, aan een derde bekend maken, met uitzondering van de naar algemeen gebruik te publiceren (nummer en adres) gegevens.

13.2 De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover de beweerdelijk inbreukmakende partij aantoont dat (a) zij reeds voor verstrekking door de wederpartij op rechtmatige wijze bekend was met de informatie, of (b) de informatie door anderen op rechtmatige wijze openbaar is gemaakt, of (c) de informatie op rechtmatige wijze van derden is verkregen, of (d) de wederpartij de geheimhouding heeft opgeheven of (e) die informatie op grond van een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel of op last van de overheid of een overheidsinstelling openbaar gemaakt moet worden.

13.3 In een situatie als bedoeld onder 13.2 sub e zullen partijen elkaar vooraf over een dergelijke verplichting informeren, tenzij dat wettelijk niet is toegestaan.

13.4 ContactMakers mag, na overleg met de Klant, de handelsnaam van de Klant, niet zijnde een natuurlijke persoon, gebruiken voor zijn marketing en verkoopactiviteiten.

13.5 De plicht tot geheimhouding eindigt één (1) jaar na het beëindigen van de Overeenkomst.

14. Verwerking persoonsgegevens

14.1 ContactMakers zal zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de privacywetgeving.

14.2 ContactMakers verwerkt in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke niet meer gegevens van Klant dan nodig is voor een goede dienstverlening en bedrijfsuitoefening en naleving van wettelijke verplichtingen. ContactMakers heeft in dat kader een privacystatement opgesteld waarin nader is uitgewerkt hoe ContactMakers in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt. Dit privacystatement is beschikbaar via de website van ContactMakers op adres: www.contactmakers.nl/privacy-policy

Klant verklaart kennis genomen te hebben van dit privacystatement.

14.3 Klant erkent dat, onverminderd het bepaalde in lid 1, ContactMakers in verband met de levering van Diensten daarnaast persoonsgegevens kan verwerken in hoedanigheid van Verwerker. Voor de verwerking van deze gegevens in deze hoedanigheid is Klant de Verwerkingsverantwoordelijke en geldt het bepaalde in lid 4 t/m lid 15. Laatstgenoemd leden zijn niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in lid 2.

14.4 ContactMakers zal de persoonsgegevens verwerken conform de specifieke instructies en aanwijzingen van Klant. Klant wordt geacht instructies aan ContactMakers te hebben gegeven voor alle verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de Diensten. Andere verwerkingen van persoonsgegevens zal ContactMakers alleen uitvoeren in opdracht van Klant of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

14.5 Klant staat er jegens ContactMakers voor in dat het verwerken van door of namens Klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens van betrokkenen via de Diensten rechtmatig is conform de privacywetgeving.

14.6 De aard en het doel van de verwerking, alsmede het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen zijn nader vastgelegd in of vloeien voort uit de Dienstbeschrijvingen.

14.7 ContactMakers zal de verwerking van persoonsgegevens louter binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (“EER”) (doen) uitvoeren.

14.8 ContactMakers zal technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om een passende mate van betrouwbaarheid (beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid) van de verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzamelingen en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Klant erkent en stemt ermee in dat vanwege de (generieke) aard van de Diensten, het niet mogelijk is naast de standaard beveiligingsmaatregelen klant specifieke maatregelen te treffen.

14.9 Indien zich (onverhoopt) een inbreuk voordoet bij ContactMakers, welk incident leidt of mogelijk leidt tot een meldingsverplichting, zal ContactMakers Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen, onverminderd de eigen verplichtingen van Klant om in dat geval zelf doeltreffende maatregelen te nemen teneinde de uit het incident voortvloeiende negatieve gevolgen zo veel mogelijk ongedaan te maken en verdere negatieve gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

14.10 ContactMakers zal naar beste kunnen een logboek bijhouden van de incidenten als bedoeld in het vorige artikel en de maatregelen die in vervolg op dergelijke incidenten zijn genomen, waarin zij op verzoek van Klant zo snel als mogelijk inzage zal verlenen.

14.11 Klant heeft op grond van de privacywetgeving verplichtingen tegenover de betrokkenen (de personen wier persoonsgegevens door ContactMakers ten behoeve van Klant worden verwerkt). De verantwoordelijkheid van de nakoming van deze verplichtingen rust op Klant. ContactMakers zal redelijke medewerking verlenen aan de door Klant na te komen verplichtingen.

14.12 ContactMakers zal voorts alle redelijke medewerking aan Klant verlenen bij het nakomen van de op grond van de privacywetgeving  overigens op Klant rustende verplichtingen (zoals het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffect-beoordeling).

14.13 ContactMakers kan, met behoud van volledige aansprakelijkheid voor de naleving van de verplichtingen uit de Overeenkomst, de verwerking van persoonsgegevens of delen daarvan uitbesteden aan een derde (een zogenaamde subverwerker), mits ContactMakers middels een schriftelijke overeenkomst met de subverwerker borgt dat (de essentie van) alle verplichtingen die op grond van deze Overeenkomst rusten op ContactMakers mede komen te rusten op deze subverwerker. ContactMakers zal Klant vooraf informeren over wijzigingen in de betrokken subverwerkers en Klant in de gelegenheid stellen bezwaar te maken tegen deze veranderingen. Klant zal alleen bezwaar maken indien er ernstige bezwaren zijn gebleken tegen een subverwerker.

14.14 Klant vrijwaart ContactMakers voor alle schade die ContactMakers lijdt en/of boetes die aan ContactMakers worden opgelegd, als gevolg van het door Klant niet (volledig of juist) naleven van het in dit artikel bepaalde.

14.15 ContactMakers zal aan Klant op verzoek alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de naleving van de privacywetgeving aan te kunnen tonen en zal audits/inspecties door of namens Klant mogelijk maken en daaraan bijdragen. De kosten voor audits/inspecties zijn voor rekening van Klant, tenzij uit de audit een wezenlijke tekortkoming van ContactMakers blijkt. Klant dient een gerechtvaardigde reden te hebben voor het (doen) uitvoeren van audits en dient een verzoek hiertoe op redelijke termijn vooraf in te dienen. Alle bij audits betrokken personen dienen aan geheimhouding gebonden te zijn.

15. Bijzondere Voorwaarden

15.1 Indien ContactMakers zelf 090x betaalnummers exploiteert zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde Informatiediensten opgesteld door NVI-Branchevereniging Betaalde Content mede op de Overeenkomst van toepassing.

15.2 ContactMakers hanteert in haar dienstverlening de SMS gedragscode (www.payinfo.nl). De SMS gedragscode is van toepassing op alle SMS diensten van de Klant.

16. Slotbepaling

16.1 Indien enige bepalingen op Overeenkomsten nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven. Partijen treden vervolgens met elkaar in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.3 Geschillen inzake de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

16.4 De administratie van ContactMakers geldt als dwingend bewijs van de prijs, de soort en de hoeveelheid van de door de Klant afgenomen Diensten, tenzij de Klant afdoende tegenbewijs levert.

Klantenservice

Edwin van de klantenservice

Hoe kunnen wij je helpen?

We staan voor je klaar als je onverhoopt met een probleem zit, als je iets wil vragen, of snel iets geregeld moet worden.

0800 0770

Bestellen

Servicenummers kun je eenvoudig online bestellen.

Kies het juiste nummertype en kies het door jou gewenste nummer.

Je kan een “mooi” nummer kiezen maar ook voor “direct beschikbare” nummers.

Bij direct beschikbare nummer ben je op werkdagen binnen 24 uur via dat nummer bereikbaar.

Het bestellen van een nummer is eenvoudig:

 1. Kies je nummer,
 2. Vul je gegevens in
 3. Voer de betaling uit

Je krijgt van ons per mail een bevestiging van je aanvraag.

We gaan dan direct voor je aan de slag en zorgen ervoor dat je nummer wordt opgeleverd in jouw ContactSuite omgeving.

Samen zorgen we er dan voor dat het gewenste belscript wordt geactiveerd.

Vond u dit antwoord nuttig?
3
0

Wij gaan dan direct voor je aan de slag.
Je ontvangt van ons altijd een bevestiging van je on-line bestelling in je mail.

Je heb een direct (binnen 24 uur) beschikbaar nummer besteld.
Je ontvangt van ons binnen 24 uur een email met daarin de account gegevens van ContactSuite. Dit is de applicatie waar je jou nieuwe nummer in kan beheren.

Het nummer wat je hebt besteld kun je vinden in de module “Bereikbaarheid”.

Daarin kun je zelf instellen hoe je via jouw nummer bereikbaar wil zijn.

Uiteraard helpen we je gratis met de inrichting van je nummer zodat je snel optimaal bereikbaar bent.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Stel je wil een nieuw beschikbaar nummer bestellen.

Je hebt een mooi nummer uitgekozen. Direct na je on-line bestelling op onze website starten we het aanvraagproces bij de ACM op. Daarvoor nemen we contact met je op om de benodigde gegevens in te vullen.

Omdat jij de aanvrager bent van het nummer ontvang je rechtstreeks van de ACM het bericht dat je nummer is toegekend. Zodra je dat aan ons hebt doorgegeven zorgen wij ervoor dat je nummer wordt geactiveerd.
Vervolgens ontvang je van ons via email je inloggegevens van ContactSuite. Hiermee kun je zelf je bereikbaarheid instellen zoals jij wil. Dit hele proces duurt ongeveer 3 weken. Daarna kun je aan de slag met je nieuwe nummer en kun je via ContactSuite je bereikbaarheid inregelen.

Uiteraard helpen wij je om je nummer zo goed mogelijk in te richten.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Als je een servicenummer of een VoIP account bestelt op de website dan ga je een overeenkomst aan voor de duur van 12 maanden.

 

 

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Betalen

Alle online bestellingen kun je betalen met iDEAL.

Als bestaande klant ontvang je van ContactMakers een factuur. Wij werken op basis van automatische incasso en hanteren een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Als je factuur niet klopt kun je contact opnemen met onze klantenservice. Zij zoeken dan voor je uit wat er mis is gegaan. Als we de fout hebben geconstateerd dan corrigeren we dat uiteraard meteen.

Je krijgt dan van ons binnen 3 werkdagen een aangepaste creditfactuur in je mailbox, waardoor je huidige factuur komt te vervallen.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Garantie

Op alle hardware ontvang je 1 jaar fabrieksgarantie. Als je product binnen de garantietermijn een probleem vertoont kun je dit bij ons aanmelden op [email protected]. Wij zorgen er dan samen met jou voor dat het probleem bij de leverancier word aangemeld. Zo heb je een aanspraakpunt voor alle Contactmakers hardware.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Hardware

Je kunt alleen VoIP toestellen koppelen. Wij ondersteunen de volgende toestellen;

 • Yealink T19P E2
 • Yealink T41S
 • Yealink T42S
 • Snom D717
 • Yealink T53W
 • Snom D735
 • Yealink T54W
 • Snom D785
 • Yealink T57W
 • Yealink CP930W Dect vergadertoestel
 • Yealink CP930W Dect Base
 • Yealink W60P Base + handset
 • Linphone (softphone, open source)

Alle toestellen kun je ook bij ons kopen. Wij garanderen een plug & play installatie en koppeling met ContactSuite.

Als je een toestel hebt die niet in de lijst staat dan horen we dat graag van je. We kunnen dit toestel certificeren zodat ook jou toestel aan ContactSuite kan worden gekoppeld.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Instellingen en techniek

Als je via VoIP wil bellen is een goede internetverbinding uiteraard noodzakelijk. De bandbreedte van uw internetverbinding heeft invloed op het aantal te voeren gesprekken en de kwaliteit ervan.

Daarnaast is het belangrijk dat de instellingen van je router goed staan. Als je kort na de implementatie van je VoIP toestel gespreksproblemen ervaart dan kan de oorzaak soms gevonden worden in de SIP ALG setting in de router. Het beste kun je deze uit zetten.

Hier wordt uitgelegd hoe en waarom SIP ALG instelling voor problemen kan zorgen.

Vond u dit antwoord nuttig?
1
0

SIP Appliation Layer Gateway ofwel SIP ALG is een software component in veel routers waarmee specifieke applicatieprotocollen mee worden beheerd.
De software probeert NAT problemen in router firewalls op te lossen maar doet dat niet goed.
Deze software zorgt in veel gevallen niet voor de verbeteringen die je zou verwachten. Sterker nog wij adviseren je om SIP ALG in je router uit te zetten om kwaliteitsproblemen te voorkomen of te verhelpen.

Als SIP ALG aan staat zou dat de veroorzaker kunnen zijn van de volgende problemen;

Eenzijdige audio.
Verbroken gesprekken.
Doorverbind problemen.
Gesprekken in of uit de wacht halen werkt niet goed.
Niet alle toestellen rinkelen in een belgroep.
Toestellen blijven door rinkelen nadat er is opgenomen.

Als je ons belt kunnen we je helpen bij het uitzetten van SIP ALG in je router.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Nummers

De kosten voor een nummer zijn afhankelijk van het type en het gekozen pakket.

In onderstaande tabel zie je de maandelijkse nummerkosten in één overzicht.

De kosten zijn per nummer per maand.

DIENST
NUMMER SERVICENUMMERS VOIP ZAKELIJK
TYPE plus essential
0800 € 25,00 n/a
0900 € 25,00 n/a
0909 € 25,00 n/a
0906 € 25,00 n/a
18xy € 25,00 n/a
088 € 25,00 € 6,95
085 € 25,00 € 6,95
Geografisch € 25,00 € 6,95

 

ACM Kosten

Naast bovengenoemde kosten van ContactMakers ontvang je ook een factuur van de ACM.

De factuur van de ACM ontvang je rechtstreeks van de ACM. Je betaalt aan de ACM 59 Euro eenmalig voor de aanvraag van een lang nummer en 115 Euro eenmalig voor een kort nummer. De jaarlijkse kosten zijn respectievelijk 22 Euro voor een lang nummer en 44 Euro voor een kort nummer.

 

 

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Als je een servicenummer besteld dan krijg je daar gratis het plus pakket bij. Met dit pakket kun je je telefonische bereikbaarheid optimaal inregelen.

Je krijgt alle slimme features die je nodig hebt om jouw klanten een goede ervaring te bezorgen. Zo kun je zelf meldteksten (laten) inspreken waarna je ze koppelt aan aan jouw belplan.

Om alle mogelijkheden goed te benutten helpen wij je op weg. Je bent dan snel, goed bereikbaar.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Het voordeel van 0900, 0909, 0906 en 18xy nummers is dat je het gesprekstarief zelf kan bepalen.

Als je zo’n nummer aanvraagt dan krijg je van ons de vraag welk tarief je aan dit nummer wil koppelen.

Bij nieuwe nummers wordt het gesprekstarief dus tijdens het aanvraagproces geregeld.

Voor direct beschikbare nummers is dat anders. Deze nummers hebben reeds een bestaand gesprekstarief.

Je kan op deze website zoeken of er een nummer met het door jouw gewenste tarief beschikbaar is.

Heb je een mooi direct beschikbaar servicenummer gevonden maar heeft dit nummer niet het juiste tarief dan kun je dit gesprekstarief altijd achteraf veranderen.

Als je ons belt op 0800-0770 dan kunnen wij dat voor je regelen. Deze procedure neemt zo’n 7 werkdagen in beslag.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Pakketinformatie

Een VoIP Zakelijk Essential pakket is inzetbaar voor de volgende onderdelen van jouw telefonische bereikbaarheid;

Per pakket kun je kiezen uit één van de volgende mogelijkheden;

 1. Het inregelen van persoonlijke telefonie voor één van jouw medewerkers.
 2. Het inregelen van je zakelijke telefoonnummer voor op de website
 3. Het inregelen van een Fax nummer (Fax-naar-email)

Dus voor 6,95 Euro per Essential Pakket per maand regel je één van bovenstaande onderdelen van jouw bereikbaarheid.

 

Vond u dit antwoord nuttig?
1
0

Voor 6,95 Euro per VoIP Zakelijk Essential pakket per maand krijg je het volgende;

1. Eén VoIP account om mee te kunnen bellen en gebeld te worden.

2. Eén telefoonnummer (keuze uit een 085, 088, of een Geo nummer)

3. Maximaal 2 doorgangen per telefoonnummer of VoIP account

4. Diverse slimme toepassingen die je aan je telefoonnummer kan koppelen

5. Gebruiker toegang tot ContactSuite: Rol beheerder en VoIP zakelijk gebruiker

 

Vond u dit antwoord nuttig?
1
0

Het Pluspakket is het pakket wat je gratis krijgt bij ieder servicenummer.

Dus bij aankoop van een servicenummer (25 Euro per maand) ontvang je daar gratis het Pluspakket bij.

Met het Pluspakket kun je voor ieder servicenummer onbeperkt gebruik maken van alle Pluspakket functies.

 

Vond u dit antwoord nuttig?
1
0

Prijzen en Opbrengsten

De opbrengsten van een 0909 of 0906 servicenummer zijn afhankelijk van een aantal zaken.

Jij levert je dienst tegen een bepaald tarief. Dit tarief bepaal je zelf en wordt gedurende het gesprek naar jouw 0909 servicenummer aan de beller berekend.

Afhankelijk van het aantal bellers en de gespreksduur levert dat omzet op. Deze omzet wordt na aftrek van kosten aan je uitbetaald.

 

Hieronder geven we een indicatie wat je verdient aan een 0909 nummer met een tarief van 0,90 Euro per minuut inclusief btw.

Stel je hebt 1000 gesprekken gehad in één maand met een gemiddelde gespreksduur van 10 minuten. Jouw werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur.

Jouw verdiensten voor die maand zijn dan ongeveer 6425 Euro exclusief btw

Dit bedrag wordt door ons op iedere 10 de werkdag van de volgende maand aan je uitbetaald.

Vond u dit antwoord nuttig?
1
1

De kosten voor een nummer zijn afhankelijk van het type en het gekozen pakket.

In onderstaande tabel zie je de maandelijkse nummerkosten in één overzicht.

De kosten zijn per nummer per maand.

DIENST
NUMMER SERVICENUMMERS VOIP ZAKELIJK
TYPE plus essential
0800 € 25,00 n/a
0900 € 25,00 n/a
0909 € 25,00 n/a
0906 € 25,00 n/a
18xy € 25,00 n/a
088 € 25,00 € 6,95
085 € 25,00 € 6,95
Geografisch € 25,00 € 6,95

 

ACM Kosten

Naast bovengenoemde kosten van ContactMakers ontvang je ook een factuur van de ACM.

De factuur van de ACM ontvang je rechtstreeks van de ACM. Je betaalt aan de ACM 59 Euro eenmalig voor de aanvraag van een lang nummer en 115 Euro eenmalig voor een kort nummer. De jaarlijkse kosten zijn respectievelijk 22 Euro voor een lang nummer en 44 Euro voor een kort nummer.

 

 

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Support

We zijn er altijd voor je.

Waarom? Wij beschouwen jouw contact met klanten als missiekritiek. We staan dus altijd op scherp mochten zaken niet naar behoren werken of als je vragen hebt.

 • De openingstijden van onze supportafdeling zijn van 08:30 tot 17:30.
 • Wij zijn 24/7 bereikbaar tijdens storingen.
 • Support bij verstoringen is altijd kosteloos.
 • Hulp tijdens de implementatie van jouw ContactSuite communicatieomgeving is kosteloos
 • Je kan ons bereiken op de volgende nummers;
  • 088 5454000 (24 uur)
  • 0800 0770 (gedurende openingstijden)
 • Op de website kan je ook rechtstreeks contact zoeken met een van onze contactmakers. Zij helpen je graag verder.

 

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Meer laden


Contact opnemen

Uw product is toegevoegd aan het winkelmandje
Winkelwagen Item verwijderd. Ongedaan maken
 • Geen producten in de winkelwagen.