Acceptable Use Policy

Algemene bepalingen

De Acceptable Use Policy van ContactMakers (de ‘AUP’) is van toepassing op het gebruik door de Klant en diens Gebruiker(s) van de Dienst(en) van ContactMakers. De AUP is bedoeld om de Klant te helpen bij juist gebruik van de Dienst(en) van ContactMakers en bij de bescherming van de netwerken, met inbegrip van de Netwerkinfrastructuur van Contactmakers. De AUP dient in samenhang met de Algemene Voorwaarden te worden gelezen.

Definities

In aanvulling op de definities in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

(Eind)Gebruiker: de gebruiker van de door de Klant met behulp van de Dienst aangeboden diensten of producten.

Informatienummers: Een numeriek of alfanumeriek nummer uit de serie 0800, 0900, 0906 of 0909, zoals in het nationale nummerplan vermeld.

Netwerkinfrastructuur: De openbare elektronische communicatienetwerken en infrastructuur van ContactMakers of door haar beheerd.

Aanvaardbaar gebruik:

Het is de Klant toegestaan om de Netwerkinfrastructuur en Diensten van ContactMakers voor elke door de wet toegestane activiteit te gebruiken in overeenstemming met en onder de voorwaarden van de met ContactMakers gesloten Overeenkomst.  De Klant dient:

 1. zijn Gebruikers in te lichten over de normen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze AUP, die op het gebruik van de Diensten en de Netwerkinfrastructuur van ContactMakers van toepassing zijn;
 2. erop toe te zien dat alle accounts over een wachtwoord beschikken en dat die wachtwoorden moeilijk te raden zijn;
 3. erop toe te zien dat ContactMakers over up-to-date contactgegevens van de Klant en de organisatie van Gebruiker beschikt, zodat ContactMakers een Gebruiker onverwijld kennis kan geven van mogelijke overtredingen en aanverwante kennisgevingen.

Onaanvaardbaar gebruik:

De volgende soorten gebruik of het redelijke vermoeden daarvan door de Klant en/of diens Gebruikers van de Diensten van ContactMakers worden als onaanvaardbaar gebruik opgevat. Onaanvaardbaar gebruik wordt beschouwd als een schending van de AUP.

1. Schending van de wet en/of Overeenkomst

Het gebruiken van de Diensten voor het direct of indirect schenden van de van toepassing zijnde plaatselijke, nationale dan wel internationale wet- of regelgeving, dan wel de overige in de Overeenkomst gestelde voorwaarden.

2. Illegale verspreiding beschermde werken

Het onrechtmatig openbaar maken of verveelvoudigen of anderszins in strijd met de wet verwerken van op grond van wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom beschermd materiaal.

3. Bedreigingen

Het gebruiken van de Diensten voor het verzenden van enigerlei materiaal waardoor schade voor of aan personen dan wel zaken dreigt te ontstaan of wordt bevorderd.

4. Lastigvallen

Het gebruiken van de Diensten voor het verzenden van enigerlei materiaal waardoor iemand wordt of kan worden lastiggevallen.

5. Frauduleuze activiteiten

Het gebruiken van de Diensten voor het doen van frauduleuze handelingen of het promoten van allerlei soorten financiële zwendel (zoals piramidespelen of Ponzi-stelsels) en kettingbrieven.

6. Vervalsing of het zich als een ander voordoen (misleiding)

Het toevoegen, verwijderen dan wel wijzigen van identificerende netwerkheader-informatie, in een poging te bedriegen of te misleiden. Het pogen zich als een ander voor te doen, door middel van vervalste headers of andere identificerende informatie. Het gebruik van opzettelijk misleidende headers in nieuwsberichten of webpagina’s en advertenties teneinde telefoonverkeer te genereren is niet toegestaan.

Gebruikers die zich voordoen als een derde partij, dan wel de schijn wekken een officiële ingang tot die derde te zijn, zonder daartoe toestemming te hebben gekregen van die derde en daardoor de nummeroproepers misleiden. De nummeroproeper betaalt aanzienlijk meer dan wanneer zij de derde via het eigenlijke kanaal zou benaderen.

7. Ongevraagde commerciële e-mails/ongevraagde bulk e-mails (zoals spam)

Het gebruiken van de Diensten voor het verzenden van enigerlei ongevraagde commerciële berichten.

8. Vergaren van persoonsgegevens

Het gebruiken van de Diensten voor het onrechtmatig verkrijgen, vergaren en/of verwerken van persoonsgegevens van derden, dan wel voor het pogen zulks te vergaren of te verwerken.

9. Netwerkverstoringen en vijandige activiteiten

Het gebruiken van de Diensten ten behoeve van een activiteit die de mogelijkheid voor andere personen of systemen om de Diensten van ContactMakers te gebruiken, negatief beïnvloedt.

Constatering overtredingen

ContactMakers beoordeelt, redigeert en/of censureert niet de content van de informatie, gegevens en berichten die de Klant en diens Gebruikers via de Netwerkinfrastructuur en Diensten van ContactMakers verzenden, ontvangen, distribueren en/of opslaan, en aanvaardt daarvoor geen verantwoordelijkheid.

ContactMakers behoudt zich echter het recht voor om via haar Netwerkinfrastructuur en Diensten verzonden informatie en/of berichten toe te zien:

 1. als zulks naar het redelijke oordeel van ContactMakers noodzakelijk is ter bescherming van de Klant en/of andere Klanten, dan wel haar Netwerkinfrastructuur, tegen schade of aansprakelijkheid;
 2. als ContactMakers een redelijke aanleiding heeft om – aan de hand van verifieerbare informatie – aan te nemen dat deze AUP dan wel een van toepassing zijnde wet is of wordt overtreden;
 3. als zij op grond van de wet of vanwege een beschikking of vordering van een rechter of overheidsinstantie daartoe verplicht wordt; of
 4. als zulks noodzakelijk is om erop toe te kunnen zien dat de Netwerkinfrastructuur van ContactMakers ten aanzien van bepaalde dienstverleningsniveaus en technische specificaties binnen aanvaardbare parameters functioneert.

De Klant en diens Gebruikers dienen ContactMakers medewerking te verlenen in het geval van ingrepen die ContactMakers noodzakelijk acht ter voorkóming van de verzending, distributie en/of opslag van informatie en/of berichten die in strijd zijn met de onderhavige AUP.

Oneigenlijk gebruik

Het is de Klant en diens Gebruikers verboden om ‘Oneigenlijke gebruik’ van de Diensten te maken. In de volgende gevallen is sprake van Oneigenlijke Gebruik of een vermoeden daarvan:

1. Simbox- en/of geautomatiseerd verkeer

Indien het verkeer naar een bepaald Informatienummer uitsluitend wordt gegenereerd vanaf een vaste locatie, in geografische zin of antenne opstelpunt voor mobiele telefonie of blijkt dat er een bundeling van belverkeer gegenereerd wordt vanaf enkele vaste locaties in geografische zin of antenne opstelpunten voor mobiele telefonie; en/of,

2. Gemanipuleerde identiteit van beller en/of spoofing

Indien blijkt dat het verkeer naar een bepaald Informatienummer kan worden herleid tot belverkeer waarbij is vastgesteld dat de identiteit van de Nummeroproeper(s) niet overeenstemt met de door de Nummeroproe-per(s) aan de operator verstrekte persoonsgegevens en/of waarbij de Nummeroproeper(s) zich voordoet als iemand anders via manipulatie van de signalering (spoofing); en/of,

3. Afwijkend belgedrag naar informatienummer

Indien het belgedrag naar een bepaald Informatienummer leidt tot opvallend/afwijkend (hoog)verbruik door een en hetzelfde mobiele of vaste nummer; en/of,

4. Opzettelijke verstoring van rating, guiding, of billing

Indien blijkt dat het belverkeer naar een bepaald Informatienummer niet heeft geleid tot het in rekening brengen van de juiste tarieven aan de Nummeroproeper(s) vanwege opzettelijk manipulatie in het billing-systeem of van manipulatie van de charging engine van de Mobiele/Vaste Partij; en/of,

5. Call flooding

Indien blijkt dat er naar een bepaald Informatienummer grotere aantallen ‘gesprekken’ worden gevoerd met een ‘gesprekstijd’ van minder dan 0,5 seconden per gesprek (op deze wijze wordt getracht billing-systemen op een dwaalspoor te brengen; gesprekken worden mogelijk niet getarifeerd aan de nummeroproeper, maar wel betaald aan de nummerhouder); en/of,

6. Manipulatie van de SIM kaart

Indien blijkt dat het belverkeer naar een bepaald Informatienummer wordt gegenereerd met mobiele nummers waarvan kan worden vastgesteld dat er dankzij een manipulatie van de settings van de simkaart een mogelijkheid is gecreëerd om ‘gratis’ te kunnen bellen;

7. Onreglementair gebruik van het informatienummer

Indien wordt geconstateerd dat er geen sprake is van exploitatie van een Informatienummer conform de vastgestelde normen, door OCI (Stichting Onafhankelijke Commissie Informatienummers) of door een andere van overheidswege erkende instelling die toezicht houdt op het Nummerplan van telefoon- en ISDN-diensten; en/of,

8. Samenspanning van beller en nummerhouder

Indien kan worden vastgesteld dat er tussen de nummeroproeper(s) en nummerhouder een zakelijke relatie bestaat. Met andere woorden, de beller is de nummerhouder of wordt door de nummerhouder (in)direct gebruikt om zijn/haar identiteit te lenen voor het (al dan niet tegen financiële vergoeding) afsluiten van abonnementen die vervolgens vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het bellen naar Informatienummers; en/of,

9. Misbruik van prepaid tegoeden

Indien prepaid kaarten, waarbij vastgesteld is dat zij zijn verkregen onder opgave van valse identiteitsgegevens, op oneigenlijke gronden en/of via criminele activiteiten, enkel worden gebruikt om gratis verkregen beltegoed op te bellen naar Informatienummers om daarmee zichzelf te verrijken en waarbij er sprake is van een gering aantal gesprekken per kaart; en/of,

10. Afwijkend oproeppatroon naar Informatienummer

Indien kan worden aangetoond dat de Nummeroproeper de verbinding(en) naar Informatienummer(s) veel langer laat open staan dan dat de dienst achter het Informatienummer zich daarvoor leent of dat de Nummeroproeper de verbinding(en) naar Informatienummer(s) veel vaker maakt dan dat de dienst achter het Informatienummer zich daarvoor leent; en/of,

11. Gespreksopbouw is onder valse voorwendselen gemaakt

Indien kan worden aangetoond dat er door nummerhouder via POP-ups of via een automatisch werkend programma op de computer verbinding wordt gemaakt zonder dat de Nummeroproeper hier weet van heeft met het doel om zichzelf te verrijken of zonder dat de Nummeroproeper de verbinding kan weigeren en/of niet voorzien is van de normaal vereiste transparantiemaatregelen; en/of,

12. Roaming misbruik

Indien kan worden aangetoond dat er door een of meerdere buitenlandse telefoons (nummers) roamend op een Nederlandse netwerk veel korte ‘gesprekken’ dan wel lange ‘high usage’ gesprekken worden opgezet naar één (1) of meer Servicenummer(s), en waarbij de buitenlandse provider zijn geld van de beller niet kan innen; en/of,

13. Oneigenlijk Gebruik van PBX-centrale of VoIP-server

Indien kan worden aangetoond dat een externe partij toegang heeft gekregen tot, en de controle over de PBX of VoIP-server heeft verkregen, door de logingegevens van de SIP trunk of de toestelpoort gegevens te verkrijgen, of door accountgegevens uit te lezen en elders te gebruiken, of door het via een Internetverbinding toegang verschaffen tot de SIP-configuratie- en administratie gegevens, of door het via lokale netwerk van de klant inbreken in de beheeromgeving van de centrale, of door het via een voicemail te bellen om toegangs-codes te krijgen, of door call-forwarding in te stellen, of door series van SIP-codes uit te proberen om een frauduleuze server te registreren op een centrale,  om verkeer te genereren of verkeer samen te voegen, met het doel om terminatieverkeer naar dure bestemmingen te genereren of om de toegang tot de buitenlijn uit te baten en verkeer naar nationale of internationale bestemmingen te routeren, met doel om zichzelf te verrijken; en/of,

14. Misbruik van internationale bestemmingen

Indien kan worden aangetoond dat gesprekken worden gedaan naar buitenlandse informatie- en of Premium nummers of nummers met een afwijkend hoog tarief, met het doel om zichzelf te verrijken waarbij de provider zijn geld niet kan innen maar wel de (internationale) interconnect kosten moet betalen; en/of,

15. Misbruik tarifering

Indien het gebruik door ACM wordt of kan worden gekwalificeerd als misbruik van tarifering zoals bedoeld in de Beleidsregels toekenning en intrekking informatienummers of ander gebruik in strijd met de beleidsregels van ACM.

Dit is geen limitatieve opsomming. Er kan ook sprake zijn van Oneigenlijk Gebruik indien de gebruikte methode nog niet beschreven staat in bovenstaande opsomming. In alle gevallen van Oneigenlijk Gebruik gelden dezelfde procedures.

Naleving van wet- en regelgeving

De Klant en diens Gebruikers van Diensten van ContactMakers dragen zorg voor, en staan in voor, naleving van de Telecommunicatiewet en daarop gebaseerde regels, alsmede binnen de Telecombranche geldende gedragsregels en convenanten, zoals de SMS Gedragscode en het Convenant tot het tegengaan van oneigenlijk gebruik van Informatienummers.

Daarnaast conformeren de Klant en diens Gebruikers zich bij reclame-uitingen en advertenties aan de regels die staan vermeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken (Boek 6 BW artikel 193a e.v.), de Nederlandse Reclame Code, en Reclamecode voor telefonische informatiediensten, en overige regelingen, al dan niet van overheidswege opgelegd, zoals de Gedragscode promotionele kansspelen.

Melden van overtredingen

Indien de Klant dan wel een van diens Gebruikers van mening is dat deze AUP is overtreden, dan wordt deze verzocht contact met ContactMakers op te nemen via: [email protected]

Vermeld daarbij, indien beschikbaar, de volgende informatie:

 1. De Dienst die gebruikt is voor de beweerde overtreding;
 2. Datum en tijd van de beweerde overtreding, met inbegrip van de tijdzone of het verschil ten opzichte van GMT (Greenwich Mean Time);
 3. Bewijs van de beweerde overtreding.

Verantwoordelijkheid van Klant voor de activiteiten van Gebruikers

Een overtreding van deze AUP, dan wel een poging daartoe, door de Gebruiker of een persoon aan wie Gebruiker toestemming heeft verleend om van de Diensten gebruik te maken, vormt een overtreding van de AUP door de Klant.

Te nemen maatregelen bij schending van AUP

ContactMakers behoudt zich het recht voor om – zonder dat dit tot enigerlei aansprakelijkheid harerzijds leidt – met betrekking tot de Klant dan wel diens Gebruikers maatregelen te nemen. ContactMakers kan dergelijke maatregelen nemen, indien en op het moment dat er sprake is van een inbreuk op deze AUP of daarvan een vermoeden bestaat. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer omvatten:

 1. het geven van een schriftelijke of mondelinge waarschuwing;
 2. het opschorten van de Diensten;
 3. het opschorten van premium rate (090x) uitbetalingen
 4. het afsluiten van de Diensten;
 5. het beëindigen van de Overeenkomst
 6. de eis dat de Klant (namens de Gebruiker die de AUP heeft geschonden of de inbreuk heeft gepleegd) de tarieven en/of de tarieven voor het afsluiten/herstellen van de aansluiting van de Diensten voldoet;
 7. het nemen van rechtsmaatregelen, teneinde het oneigenlijke gebruik te verbieden en/of schadevergoeding naar aanleiding van het oneigenlijke gebruik te verkrijgen;
 8. het nemen van overige maatregelen die ContactMakers op grond van de Overeenkomst of wet ter beschikking staan.

Versie 1.9     Vanaf 2019

Klantenservice

Edwin van de klantenservice

Hoe kunnen wij je helpen?

We staan voor je klaar als je onverhoopt met een probleem zit, als je iets wil vragen, of snel iets geregeld moet worden.

0800 0770

Bestellen

Servicenummers kun je eenvoudig online bestellen.

Kies het juiste nummertype en kies het door jou gewenste nummer.

Je kan een “mooi” nummer kiezen maar ook voor “direct beschikbare” nummers.

Bij direct beschikbare nummer ben je op werkdagen binnen 24 uur via dat nummer bereikbaar.

Het bestellen van een nummer is eenvoudig:

 1. Kies je nummer,
 2. Vul je gegevens in
 3. Voer de betaling uit

Je krijgt van ons per mail een bevestiging van je aanvraag.

We gaan dan direct voor je aan de slag en zorgen ervoor dat je nummer wordt opgeleverd in jouw ContactSuite omgeving.

Samen zorgen we er dan voor dat het gewenste belscript wordt geactiveerd.

Vond u dit antwoord nuttig?
3
0

Wij gaan dan direct voor je aan de slag.
Je ontvangt van ons altijd een bevestiging van je on-line bestelling in je mail.

Je heb een direct (binnen 24 uur) beschikbaar nummer besteld.
Je ontvangt van ons binnen 24 uur een email met daarin de account gegevens van ContactSuite. Dit is de applicatie waar je jou nieuwe nummer in kan beheren.

Het nummer wat je hebt besteld kun je vinden in de module “Bereikbaarheid”.

Daarin kun je zelf instellen hoe je via jouw nummer bereikbaar wil zijn.

Uiteraard helpen we je gratis met de inrichting van je nummer zodat je snel optimaal bereikbaar bent.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Stel je wil een nieuw beschikbaar nummer bestellen.

Je hebt een mooi nummer uitgekozen. Direct na je on-line bestelling op onze website starten we het aanvraagproces bij de ACM op. Daarvoor nemen we contact met je op om de benodigde gegevens in te vullen.

Omdat jij de aanvrager bent van het nummer ontvang je rechtstreeks van de ACM het bericht dat je nummer is toegekend. Zodra je dat aan ons hebt doorgegeven zorgen wij ervoor dat je nummer wordt geactiveerd.
Vervolgens ontvang je van ons via email je inloggegevens van ContactSuite. Hiermee kun je zelf je bereikbaarheid instellen zoals jij wil. Dit hele proces duurt ongeveer 3 weken. Daarna kun je aan de slag met je nieuwe nummer en kun je via ContactSuite je bereikbaarheid inregelen.

Uiteraard helpen wij je om je nummer zo goed mogelijk in te richten.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Als je een servicenummer of een VoIP account bestelt op de website dan ga je een overeenkomst aan voor de duur van 12 maanden.

 

 

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Betalen

Alle online bestellingen kun je betalen met iDEAL.

Als bestaande klant ontvang je van ContactMakers een factuur. Wij werken op basis van automatische incasso en hanteren een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Als je factuur niet klopt kun je contact opnemen met onze klantenservice. Zij zoeken dan voor je uit wat er mis is gegaan. Als we de fout hebben geconstateerd dan corrigeren we dat uiteraard meteen.

Je krijgt dan van ons binnen 3 werkdagen een aangepaste creditfactuur in je mailbox, waardoor je huidige factuur komt te vervallen.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Garantie

Op alle hardware ontvang je 1 jaar fabrieksgarantie. Als je product binnen de garantietermijn een probleem vertoont kun je dit bij ons aanmelden op [email protected]. Wij zorgen er dan samen met jou voor dat het probleem bij de leverancier word aangemeld. Zo heb je een aanspraakpunt voor alle Contactmakers hardware.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Hardware

Je kunt alleen VoIP toestellen koppelen. Wij ondersteunen de volgende toestellen;

 • Yealink T19P E2
 • Yealink T41S
 • Yealink T42S
 • Snom D717
 • Yealink T53W
 • Snom D735
 • Yealink T54W
 • Snom D785
 • Yealink T57W
 • Yealink CP930W Dect vergadertoestel
 • Yealink CP930W Dect Base
 • Yealink W60P Base + handset
 • Linphone (softphone, open source)

Alle toestellen kun je ook bij ons kopen. Wij garanderen een plug & play installatie en koppeling met ContactSuite.

Als je een toestel hebt die niet in de lijst staat dan horen we dat graag van je. We kunnen dit toestel certificeren zodat ook jou toestel aan ContactSuite kan worden gekoppeld.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Instellingen en techniek

Als je via VoIP wil bellen is een goede internetverbinding uiteraard noodzakelijk. De bandbreedte van uw internetverbinding heeft invloed op het aantal te voeren gesprekken en de kwaliteit ervan.

Daarnaast is het belangrijk dat de instellingen van je router goed staan. Als je kort na de implementatie van je VoIP toestel gespreksproblemen ervaart dan kan de oorzaak soms gevonden worden in de SIP ALG setting in de router. Het beste kun je deze uit zetten.

Hier wordt uitgelegd hoe en waarom SIP ALG instelling voor problemen kan zorgen.

Vond u dit antwoord nuttig?
1
0

SIP Appliation Layer Gateway ofwel SIP ALG is een software component in veel routers waarmee specifieke applicatieprotocollen mee worden beheerd.
De software probeert NAT problemen in router firewalls op te lossen maar doet dat niet goed.
Deze software zorgt in veel gevallen niet voor de verbeteringen die je zou verwachten. Sterker nog wij adviseren je om SIP ALG in je router uit te zetten om kwaliteitsproblemen te voorkomen of te verhelpen.

Als SIP ALG aan staat zou dat de veroorzaker kunnen zijn van de volgende problemen;

Eenzijdige audio.
Verbroken gesprekken.
Doorverbind problemen.
Gesprekken in of uit de wacht halen werkt niet goed.
Niet alle toestellen rinkelen in een belgroep.
Toestellen blijven door rinkelen nadat er is opgenomen.

Als je ons belt kunnen we je helpen bij het uitzetten van SIP ALG in je router.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Nummers

De kosten voor een nummer zijn afhankelijk van het type en het gekozen pakket.

In onderstaande tabel zie je de maandelijkse nummerkosten in één overzicht.

De kosten zijn per nummer per maand.

DIENST
NUMMER SERVICENUMMERS VOIP ZAKELIJK
TYPE plus essential
0800 € 25,00 n/a
0900 € 25,00 n/a
0909 € 25,00 n/a
0906 € 25,00 n/a
18xy € 25,00 n/a
088 € 25,00 € 6,95
085 € 25,00 € 6,95
Geografisch € 25,00 € 6,95

 

ACM Kosten

Naast bovengenoemde kosten van ContactMakers ontvang je ook een factuur van de ACM.

De factuur van de ACM ontvang je rechtstreeks van de ACM. Je betaalt aan de ACM 59 Euro eenmalig voor de aanvraag van een lang nummer en 115 Euro eenmalig voor een kort nummer. De jaarlijkse kosten zijn respectievelijk 22 Euro voor een lang nummer en 44 Euro voor een kort nummer.

 

 

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Als je een servicenummer besteld dan krijg je daar gratis het plus pakket bij. Met dit pakket kun je je telefonische bereikbaarheid optimaal inregelen.

Je krijgt alle slimme features die je nodig hebt om jouw klanten een goede ervaring te bezorgen. Zo kun je zelf meldteksten (laten) inspreken waarna je ze koppelt aan aan jouw belplan.

Om alle mogelijkheden goed te benutten helpen wij je op weg. Je bent dan snel, goed bereikbaar.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Het voordeel van 0900, 0909, 0906 en 18xy nummers is dat je het gesprekstarief zelf kan bepalen.

Als je zo’n nummer aanvraagt dan krijg je van ons de vraag welk tarief je aan dit nummer wil koppelen.

Bij nieuwe nummers wordt het gesprekstarief dus tijdens het aanvraagproces geregeld.

Voor direct beschikbare nummers is dat anders. Deze nummers hebben reeds een bestaand gesprekstarief.

Je kan op deze website zoeken of er een nummer met het door jouw gewenste tarief beschikbaar is.

Heb je een mooi direct beschikbaar servicenummer gevonden maar heeft dit nummer niet het juiste tarief dan kun je dit gesprekstarief altijd achteraf veranderen.

Als je ons belt op 0800-0770 dan kunnen wij dat voor je regelen. Deze procedure neemt zo’n 7 werkdagen in beslag.

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Pakketinformatie

Een VoIP Zakelijk Essential pakket is inzetbaar voor de volgende onderdelen van jouw telefonische bereikbaarheid;

Per pakket kun je kiezen uit één van de volgende mogelijkheden;

 1. Het inregelen van persoonlijke telefonie voor één van jouw medewerkers.
 2. Het inregelen van je zakelijke telefoonnummer voor op de website
 3. Het inregelen van een Fax nummer (Fax-naar-email)

Dus voor 6,95 Euro per Essential Pakket per maand regel je één van bovenstaande onderdelen van jouw bereikbaarheid.

 

Vond u dit antwoord nuttig?
1
0

Voor 6,95 Euro per VoIP Zakelijk Essential pakket per maand krijg je het volgende;

1. Eén VoIP account om mee te kunnen bellen en gebeld te worden.

2. Eén telefoonnummer (keuze uit een 085, 088, of een Geo nummer)

3. Maximaal 2 doorgangen per telefoonnummer of VoIP account

4. Diverse slimme toepassingen die je aan je telefoonnummer kan koppelen

5. Gebruiker toegang tot ContactSuite: Rol beheerder en VoIP zakelijk gebruiker

 

Vond u dit antwoord nuttig?
1
0

Het Pluspakket is het pakket wat je gratis krijgt bij ieder servicenummer.

Dus bij aankoop van een servicenummer (25 Euro per maand) ontvang je daar gratis het Pluspakket bij.

Met het Pluspakket kun je voor ieder servicenummer onbeperkt gebruik maken van alle Pluspakket functies.

 

Vond u dit antwoord nuttig?
1
0

Prijzen en Opbrengsten

De opbrengsten van een 0909 of 0906 servicenummer zijn afhankelijk van een aantal zaken.

Jij levert je dienst tegen een bepaald tarief. Dit tarief bepaal je zelf en wordt gedurende het gesprek naar jouw 0909 servicenummer aan de beller berekend.

Afhankelijk van het aantal bellers en de gespreksduur levert dat omzet op. Deze omzet wordt na aftrek van kosten aan je uitbetaald.

 

Hieronder geven we een indicatie wat je verdient aan een 0909 nummer met een tarief van 0,90 Euro per minuut inclusief btw.

Stel je hebt 1000 gesprekken gehad in één maand met een gemiddelde gespreksduur van 10 minuten. Jouw werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur.

Jouw verdiensten voor die maand zijn dan ongeveer 6425 Euro exclusief btw

Dit bedrag wordt door ons op iedere 10 de werkdag van de volgende maand aan je uitbetaald.

Vond u dit antwoord nuttig?
1
1

De kosten voor een nummer zijn afhankelijk van het type en het gekozen pakket.

In onderstaande tabel zie je de maandelijkse nummerkosten in één overzicht.

De kosten zijn per nummer per maand.

DIENST
NUMMER SERVICENUMMERS VOIP ZAKELIJK
TYPE plus essential
0800 € 25,00 n/a
0900 € 25,00 n/a
0909 € 25,00 n/a
0906 € 25,00 n/a
18xy € 25,00 n/a
088 € 25,00 € 6,95
085 € 25,00 € 6,95
Geografisch € 25,00 € 6,95

 

ACM Kosten

Naast bovengenoemde kosten van ContactMakers ontvang je ook een factuur van de ACM.

De factuur van de ACM ontvang je rechtstreeks van de ACM. Je betaalt aan de ACM 59 Euro eenmalig voor de aanvraag van een lang nummer en 115 Euro eenmalig voor een kort nummer. De jaarlijkse kosten zijn respectievelijk 22 Euro voor een lang nummer en 44 Euro voor een kort nummer.

 

 

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Support

We zijn er altijd voor je.

Waarom? Wij beschouwen jouw contact met klanten als missiekritiek. We staan dus altijd op scherp mochten zaken niet naar behoren werken of als je vragen hebt.

 • De openingstijden van onze supportafdeling zijn van 08:30 tot 17:30.
 • Wij zijn 24/7 bereikbaar tijdens storingen.
 • Support bij verstoringen is altijd kosteloos.
 • Hulp tijdens de implementatie van jouw ContactSuite communicatieomgeving is kosteloos
 • Je kan ons bereiken op de volgende nummers;
  • 088 5454000 (24 uur)
  • 0800 0770 (gedurende openingstijden)
 • Op de website kan je ook rechtstreeks contact zoeken met een van onze contactmakers. Zij helpen je graag verder.

 

Vond u dit antwoord nuttig?
0
0

Meer laden


Contact opnemen

Uw product is toegevoegd aan het winkelmandje
Winkelwagen Item verwijderd. Ongedaan maken
 • Geen producten in de winkelwagen.